PL FOUNDATION STATUTE PEOPLE PROJECTS DISTRIBUTION CONTACT

KRAKOW FILM FOUNDATION

STATUT


Załącznik do Uchwały Zarządu nr 02/06/08 z dnia 12 lutego 2008r.

STATUT FUNDACJI
pod nazwą "Krakowska Fundacja Filmowa"

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą "Krakowska Fundacja Filmowa" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Instytucję Filmową pod nazwą: "Apollo-Film" z siedzibą w Krakowie - zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 5/5 przed notariuszem Elżbietą Dudkowską-Wawrzycką w dniu 25 lutego 2003 r. (repertorium A Nr 1021/2003) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. krzewienie edukacji i kultury filmowej;
 2. promocja polskich filmów w kraju i zagranicą;
 3. wspieranie twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych;
 4. pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców filmowych;

§ 8

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie festiwali oraz przeglądów filmowych;
 2. organizowanie i finansowanie pokazów polskich filmów w kraju i za granicą;
 3. dotowanie pozycji wydawniczych, w tym periodyków, poświęconych tematyce filmowej;
 4. dotowanie produkcji i dystrybucji filmów polskich oraz filmów zagranicznych o wysokich walorach artystycznych,
 5. organizowanie i finansowanie konkursów oraz plebiscytów na najlepsze dzieło filmowe, w różnych kategoriach sztuki filmowej, a także finansowanie nagród w tych imprezach;
 6. organizowanie i finansowanie konkursów o tematyce filmowej, a także finansowanie nagród w tych konkursach;
 7. organizowanie i finansowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat kultury i sztuki filmowej;
 8. organizowanie i finansowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów przeznaczonych dla twórców, producentów lub dziennikarzy filmowych, służących rozwojowi artystycznemu i zawodowemu tych osób.

§ 9

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
 6. dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji,
 7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, lub, w przypadku osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 25.000 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są :
  1. Rada Programowa, zwana dalej Radą,
  2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch organów Fundacji.

§ 17

 1. Rada składa się od 3 do 15 członków.
 2. Członków Rady powołuje na czas nieoznaczony Fundator, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego swojej funkcji, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady, upoważniony przez Przewodniczącego. W przypadku braku takiego upoważnienia obowiązki Przewodniczącego pełni inny członek Rady, wskazany przez Radę.

§ 18

 1. W granicach określonych w § 17 pkt. 1, Rada może podjąć uchwałę o poszerzeniu swego składu o osoby fizyczne lub prawne, które:
  1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  2. swoją działalnością przysporzą Fundacji znacznych korzyści.
 2. Osobą prawną przyjętą w skład Rady na mocy uchwały, o której mowa w ust. 1 reprezentuje w Radzie jeden przedstawiciel.

§ 19

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem odwołania przez Radę bądź z dniem śmierci członka Rady.
 2. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
  1. złożenia - skierowanej na ręce Rady - pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady,
  2. nie pełnienia obowiązku członka Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. zachowania nie licującego z godnością członka Rady.

§ 20

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu, Komisji, Fundatora lub połowy członków Rady, zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie. W razie, gdy Przewodniczący nie może zwołać Rady, uprawnienie to przysługuje Zarządowi. Zarząd zwoła posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Do zwołania posiedzenia przez Zarząd stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 3 i 4.
 3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 10 dni przed datą planowanego posiedzenia.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad. Rada może podjąć uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie uwzględnionej w porządku obrad.

§ 21

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, jeżeli uczestniczy w posiedzeniu Rady.

§ 22

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby spoza grona członków Rady - z głosem doradczym.

§ 23

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z tą działalnością, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.

§ 24

Do kompetencji Rady należy:

 1. przygotowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 4. wnioskowanie, wspólnie z Komisją, do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Zarządu,
 5. wnioskowanie do Fundatora o dokonanie zmian w składzie Komisji.

§ 25

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd:
  1. podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
  2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 3. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 26

 1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków - w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem odwołania członka Zarządu przez Fundatora bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu,
  2. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
 4. Uchwałę w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu podejmuje Fundator, na pisemny wniosek Komisji i Rady. Fundator nie jest zobowiązany treścią takiego wniosku - z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 5.
 5. Odwołanie członka Zarządu, który złożył rezygnację z udziału w pracach Zarządu nie wymaga wniosku Komisji i Rady, a Fundator jest zobowiązany do odwołania tej osoby ze składu Zarządu. Uchwała o odwołaniu powinna zapaść niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu.

§ 27

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje Fundator.

§ 28

 1. Komisja składa się z 2 do 3 członków w tym Przewodniczącego Komisji. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji. Członków Komisji powołuje i odwołuje Fundator na wniosek Rady.
 2. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio § 21, §22, §23 i § 24 Statutu.
 3. Do kompetencji Komisji należy:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
  2. wnioskowanie do Fundatora, wspólnie z Radą, o dokonanie zmian w składzie Zarządu;
  3. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  4. opiniowanie spraw majątkowych przedłożonych przez Zarząd.

§ 29

 1. Pierwszy skład wszystkich organów Fundacji ustali Fundator powołując również Przewodniczących Rady i Komisji oraz Prezesa Zarządu.
 2. Poza uprawnieniami zastrzeżonymi w innych postanowieniach Statutu Fundator podejmuje uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu. Uchwały te nie wymagają wniosku Zarządu Fundacji, z wyłączeniem art. 29 pkt. 2 a Statutu, którego zmiana wymaga pisemnego wniosku Zarządu.
 3. Fundator na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją.
 4. Zastrzeżone w Statucie kompetencje Fundatora przechodzą na jego następcę prawnego, bez konieczności zmiany statutu.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Produkcji filmów i nagrań wideo - PKD 92.11.Z
 2. Rozpowszechniania filmów i nagrań wideo - PKD 92.12.Z
 3. Projekcji filmów - PKD 92.13.Z
 4. Wydawania książek - PKD 22.11.Z
 5. Wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych - PKD 22.13.Z
 6. Wydawania nagrań dźwiękowych - PKD. 22.14.Z
 7. Działalności wydawniczej pozostałej - PKD 22.15.Z
 8. Sprzedaży detalicznej książek - PKD 52.47.A
 9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z
 10. Reklamy - PKD 74.40.Z

§ 31

 1. Z majątku Fundacji przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1 tysiąc złotych ( słownie: jeden tysiąc złotych ).
 2. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację jej celów statutowych."

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 33

 1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku:
  1. osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona;
  2. wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji;
  3. w przypadku podjęcia uchwały o której mowa w § 29 ust. 2a Statutu.
 2. W przypadkach określonych w pkt. 1a oraz 1b decyzję o likwidacji podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku określonym w pkt. 1c, obowiązuje tryb z § 29 ust. 2a Statutu.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała Rady stanowi inaczej.

§ 35

Fundacja składa Ministrowi Kultury corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

FUNDATOR

hosting provided by KEI.PL